Komitet Społeczny „Dzielmy się na Wielkanoc”, pracownicy socjalni Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej składają podziękowania dla wszystkich ofiarodawców, którzy przekazali swój dar w postaci podstawowych artykułów żywnościowych w czasie zbiórki żywności. Dziękujemy również Kierownictwu sieci sklepów:  „Jan” - przy ul.Mostowej, Witosa, sklepów ”Delikatesy Centrum”- przy ul.Marwin, Rynek, Brzączowice za możliwość przeprowadzenia zbiórki. Wynik tegorocznej zbiórki to 137 kg. Ten trudny czas może będzie łatwiejszy dla osób, którym przekazana zostanie żywność.

urna przed drzwiami urzędu

W związku z wprowadzeniem przez rząd od 20 marca 2021 r. nowych obostrzeń na terenie całego kraju oraz ponownym znacznym wzrostem zachorowań informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach z dniem 22 marca 2021 r. ogranicza bezpośrednią obsługę klientów. Możliwe będzie jedynie załatwianie spraw wymagających osobistego stawiennictwa, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem. W pozostałych przypadkach możliwa będzie realizacja spraw za pomocą korespondencji tradycyjnej lub elektronicznej.

Przed drzwiami głównymi Urzędu, od strony ul. Rynek 26, postawiona została specjalna urna, która pełnić będzie funkcję skrzynki podawczej. Prosimy wrzucać do niej korespondencję. Do Urzędu wejść będą mogli wyłącznie klienci umówieni telefonicznie z pracownikiem. Obowiązuje ich nakaz zasłaniania nosa i ust oraz dezynfekcji dłoni zaraz przy wejściu do Urzędu.

Informacje, jak korzystać z urny dostępne są pod adresem:

https://www.dobczyce.pl/ograniczenie-obslugi-bezposredniej-klientow-w-urzedzie-gminy-i-miasta-dobczyce.html

 

 

 

 

Komitet Społeczny „Dzielmy się na Wielkanoc” założony przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach organizuje zbiórkę żywności, z której pozyskane artykuły żywnościowe zostaną przekazane najbardziej potrzebującym, szczególnie osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału i do podzielenia się podstawowymi artykułami żywnościowymi przy okazji własnych zakupów. Zbiórka odbywa się w dniach 18,19 i 20 marca na terenie sieci sklepów: „Jan” - przy ul.Mostowej, Witosa oraz w sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- przy ul.Marwin, Rynek, Brzączowice. Żywność będzie można przekazywać do oznakowanych koszy na terenie wymienionych sklepów.   

Poczujmy radość z pomagania….

                                         

                                                         Pracownicy Miejsko Gminnego
                                                         Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                            

 

 

12 marca 2021 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kolejny transport żywności w ramach programu „Pomoc żywnościowa". Przywiezione zostało 5339,94 kg żywności, która przekazana zostanie 411 osobom.

Zapraszamy osoby, które otrzymały skierowania do udziału w programie, o kontakt z pracownikami socjalnymi w celu umówienia terminu odbioru artykułów spożywczych.

 

 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – ZAKTUALIZOWANA WERSJA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w Gminie Dobczyce przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
  • Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb o charakterze zawodowym dla nie mniej niż 20 uczestników: 2 godziny indywidualne każda osoba. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 dotyczącymi realizacji IPD.
  • Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb w zakresie psychospołecznym dla nie mniej niż 20 uczestników projektu: 2 godziny indywidualne, IŚR każda osoba.

Celem diagnoz będzie badanie oraz weryfikacja indywidualnych predyspozycji i potencjału uczestnika/uczestniczki i zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz badanie poziomu marginalizacji lub wykluczenia społecznego.