Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach  informuje, że w sierpniu zorganizowano kolejną dostawę artykułów żywnościowych z Banku Żywności w Krakowie. Tym razem przywieziono 5784,30 kg żywności. Paczki żywnościowe trafią do 421 osób najbardziej potrzebujących z terenu Gminy i Miasta Dobczyce, które wcześniej złożyły wnioski i zostały zakwalifikowane do tej formy pomocy. Dotychczas, w roku 2020, przekazano osobom objętym pomocą żywnościową ponad 15 ton żywności.

Termin odbioru żywności należy uzgadniać  z pracownikami socjalnymi MGOPS.

Z uwagi na panującą sytuację epidemiczną prosimy, aby podczas odbioru żywności zachować dystans co najmniej 1,5 m oraz nosić maseczki.

W ramach realizowanego projektu POPŻ 2019, w dniu 12 sierpnia 2020 r. odbyły się warsztaty ekologiczne oraz ekonomiczne, które miały na celu pogłębianie wiedzy na temat wpływu sposobu życia człowieka na stan środowiska, przekazanie informacji jak radzić sobie w sprawach konsumenckich oraz jak prowadzić i kontrolować budżet domowy.

Pomoc żywnościowa  w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom spełniającym kryteria dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% ww. kryterium uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej:

1 402 zł dla osoby samotnie gospodarującej

1 056 zł dla osoby w rodzinie

Osoby zainteresowane, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy, mogą zgłaszać się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (12) 3721 710.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach informuje, że wnioski w sprawie stypendium socjalnego można składać w dniach od 01.09.2020 r. do 15.09.2020r. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być wyższa niż kwota 528,00 zł.

Wnioski oraz informacje dotyczące stypendium socjalnego można uzyskać w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu: (12) 37 21 780.

 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny:

ROZEZNANIE RYNKU Na wykonanie usług z zakresu aktywizacji o charakterze społecznym w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie: Jestem i działam – Aktywne Dobczyce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR