Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest wspófinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce. W grudniu 2019 roku rozpoczęła się realizacja Podprogramu 2019, w ramach którego osoby najbardziej potrzebujące               w całej Polsce będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających.

Do lipca 2020 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach, osoby które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych.

Każda z osób otrzymujących paczki żywnościowe, otrzyma w nich produkty następującego typu: groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, sok jabłkowy klarowany, makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane, mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający, szynka drobiowa,  szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, olej rzepakowy oraz gołąbki w sosie pomidorowym.

Prócz wsparcia żywnościowego, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizować będzie cykliczne działania warsztaty żywieniowe, warsztaty kulinarne.

Osoby korzystające ze wsparcia Programu w naszym województwie będą mogły również wziąć udział w ciekawych warsztatach edukacyjnych dotyczących wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na zwiększenie wymiaru pomocy żywnościowej, która realizowana jest w ramach Programu.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana do osób spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób                   i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (od 1 października 2018 są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Podsumowanie realizacji poprzednich podprogramów:

Podprogram 2019 jest kontynuacją Podprogramu 2018, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach objęła wsparciem żywnościowym 467 osób przekazując im 21478,34  kg żywności.

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania towarzyszące: warsztaty żywieniowe, warsztaty dietetyczne.

Podprogram 2018 był kontynuacją Podprogramu 2017, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach objęła wsparciem żywnościowym 410 osób przekazując im 21629,00 kg żywności.

Obok dystrybucji paczek prowadzone były również działania towarzyszące: warsztaty kulinarne, żywieniowe, ekonomiczne oraz dotyczące marnowania żywności.

 

 

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2019-2020

 1. Wymagania:

 formalne:

 1. a) dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej,
 2. b) przynajmniej średnie wykształcenie oraz co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

          dodatkowe:

 1. a) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,
 2. b) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,
 3. c) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,
 4. d) dyspozycyjność.
 5. Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystenta mają  na celu pomoc pełnoletniej osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności maja polegać na pomocy w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • załatwieniu spraw urzędowych;
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

 

 1. Warunki realizacji usługi:
 2. umowa cywilno-prawna,
 3. usługa realizowana w okresie od stycznia do grudnia 2020r.,
 4. praca na terenie Gminy Dobczyce (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 6.00-22.00, 30 godzin miesięcznie w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 2. a) list motywacyjny,
 3. b) CV,
 4. c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 5. d) kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
 6. e) oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Asystent Osoby Niepełnosprawnej”.


5.Termin i miejsce składania dokumentów :
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32 – 410 Dobczyce w terminie do 17 stycznia  2020 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Asystent osobisty osoby  niepełnosprawnej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Ogłoszenie o wystawieniu na sprzedaż samochodu służbowego Gminy Dobczyce – Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

 1. Nazwa i siedziba organizatora sprzedaży:

 Gmina Dobczyce, NIP 6811004443 – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce,

telefon: 12/3721711, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Opis przedmiotu sprzedaży:

Samochód osobowy Nissan Almera. Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty jest
w Załączniku nr 1 do ogłoszenia.

 1. Data sprzedaży auta: 17.01.2020 r.
 1. Warunki dotyczące sprzedaży:

 - prowadzenie działalności gospodarczej

 1. Opis kryteriów, którym będzie się kierował sprzedawca przy wyborze oferty:

    - kryterium ceny: 100%

Cena podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać cenę oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

 1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawany pojazd:

Organizator zachęca do dokonania oględzin pojazdu, będącego przedmiotem sprzedaży przed złożeniem oferty. Oględziny są możliwe w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00-14.00, po wcześniejszym ustaleniu terminu pod nr telefonu: 12 37 21 711 lub 12 37 21 714 z pracownikiem Ośrodka, Panią Małgorzatą Pawłowską.

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

- Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej,

- Oferta powinna być złożona na formularzu oferty.

 1. Miejsce i termin składania ofert:

W formie pisemnej: siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce do dnia: 16.01.2020 r. lub mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Termin zawarcia umowy sprzedaży:

Miejsce i termin podpisania umowy sprzedaży zostanie wskazany przez Sprzedającego, niezwłocznie po wyłonieniu Kupującego.

 1. Pozostałe informacje:

- Sprzedawca może wezwać Oferenta do usunięcia braków formalnych

- Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny zgodnie z umową, 7 dni od wystawienia
   faktury, na wskazane konto.

 1. Wydanie przedmiotu sprzedaży nastąpi zgodnie z umową, nie później niż po uiszczeniu ceny na rachunek bankowy.
 1. Jeżeli kupujący, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Sprzedający wybierze kolejną najkorzystniejszą ofertę.
 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podania powodu.

 

Od kilku już lat Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach wspólnie z Bankiem Żywności oraz organizacjami wolontariackimi działającymi na terenie naszej gminy organizuje zbiórki żywności. Tegoroczna Świąteczna Zbiórka osiągnęła rekordowy wynik 1940,72 kg. Ta wielka ilość żywności mówi jedno: mieszkańcy Gminy i Miasta Dobczyce mają wielkie serca a ich hojność pozwoli na obdarowanie  100   rodzin lub osób samotnych. Takiej ilości żywności nie udałoby się zebrać gdyby nie czas poświęcony przez wolontariuszy – dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Dobczycach, Szkoły Podstawowej w Brzączowicach oraz z Zespołu Szkół w Dobczycach. Dziękujemy również za udział nauczycieli opiekujących się grupami wolontariatu. Żywność została przewieziona i przeliczona przez pracowników socjalnych naszego ośrodka, zostanie przygotowana w formie paczek i przekazana potrzebującym w najbliższych dniach. Jak ktoś mądry powiedział: „Miarą twojego człowieczeństwa jest wielkość twojej troski o drugiego człowieka”         

                                                                           Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach

Już w ten weekend, w piątek i sobotę będziemy zbierać żywność w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności, która jest sprawdzonym sposobem na świąteczną pomoc dla najuboższych. Pomoc odbywa się przy okazji zakupów do swojego domu. Czasem wystarczy kilka złotych, aby realnie pomóc.  Serdecznie zapraszamy i liczymy na mieszkańców naszej gminy!!! Tam, gdzie się dzielisz, tam pomagasz. Pomoc trafi do najuboższych osób samotnych czy rodzin z naszej gminy.

                                          

                                           Pracownicy Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej