ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usług z zakresu aktywizacji o charakterze społecznym w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie: Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

W zakresie aktywizacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, z dnia 25.11.2020 roku dla Dyrektora Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach zleci wykonanie usługi kursu prawa jazdy kat. B.

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii „B” dla 1 uczestniczki projektu „Aktywizacja w Dobczycach”, z zakresu prawa jazdy kat. B.

Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

 • Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B ( godziny praktyczne i teoretyczne) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • prowadzenie zajęć teoretycznych zgodnie z ustalonym harmonogramem (harmonogram zajęć praktycznych należy ustalić indywidualnie z każdym uczestnikiem - godziny i miejsce spotkania), powinny odbywać się na terenie woj. małopolskiego,
 • przygotowanie każdego uczestnika do testu teoretycznego i praktycznego,
 • przeprowadzenie testu teoretycznego wewnętrznego,
 • ustalenie i opłacenie egzaminu zewnętrznego teoretycznego dla każdego kursanta,
 • prowadzenie dziennika zajęć z realizowanego kursu i monitorowanie uczestnictwa
  w zajęciach kursantów, wydanie zaświadczenia o odbyciu kursu,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych,
 • prowadzenie zajęć z uwzględnieniem zasad równościowych.

Oferent lub podwykonawca, któremu zostanie zlecone wykonanie zadanie nie może być wpisany na listę osób i podmiotów, względem których stosowane są środki sankcyjne znajduje się m.in. w rejestrze zamieszczonym na stronie BIP MSWiA.

 1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI: sierpień – listopad 2022, ustalonego
  harmonogramu.
 1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie zajęć teoretycznych kursu prawa jazdy kat. B, na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia teoretyczne na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu.

Zajęcia teoretyczne powinny odbywać się w godzinach pomiędzy 7.30 – 17.00 ( wg. ustalonego harmonogramu). Chyba że uczestniczka wyrazi zgodę na przeprowadzenie zajęć w godzinach popołudniowych.

 1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Wykonawca  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B,
 • kadrę uprawnioną do ww. działalności,
 • zaplecze techniczne i salę wykładową na terenie gminy Dobczyce oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,
 • uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kursu prawa jazdy kat B ( min. 50 kursantów),
 • nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym ( złożenie oświadczenia).

Wykonawca powinien dysponować placem manewrowym, umożliwiającym przeprowadzenie zajęć praktycznych na placu oraz salą wykładową, umożliwiającą prowadzenie zajęć teoretycznych z zachowaniem środków ostrożności z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego.

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy,
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków,
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem,
 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia,
 • Oświadczenie o stosowaniu zasad równościowych wobec kursantów.
 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku,
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione pkt. 6,
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto za jednego uczestnika oraz za całość usługi.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 70%.

Dostępność miejsca realizacji zajęć teoretycznych 30%

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy.

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 22 sierpnia 2022 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI KURSU PRAWA JAZDY KAT.B  W  PROJEKCIE: „Aktywizacja w Dobczycach” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce nr 44, z dnia 22.07.2021 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla uczestników projektu „Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Dobczyce w obszarze pomocy społecznej z zakresu usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym.

 

PIERWSZE OSOBY UCZESTNICZĄ W DWUTYGODNIOWYCH POBYTACH W RAMACH PROGRAMU OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Od lipca mieszkańcy naszej gminy, którzy zgłosili chęć udziału w Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, uczestniczą w dwutygodniowych pobytach, w „Domu Seniora” w Drogini.
Celem Programu jest wsparcie osób sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez zapewnienie tej osobie całodobowego pobytu.
Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Mamy jeszcze wolne miejsca, osoby chętne mogą zgłaszać się w celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących udziału w Programie do pracowników socjalnych MGOPS w Dobczycach, w siedzibie Ośrodka: Rynek 26, 32-410 Dobczyce lub pod numerami telefonów: 12 37 21 711, 37 21 720, 37 21 794; w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30 i w piątki 7.30-14.00.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714.

W zakresie aktywizacji zdrowotnej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, z dnia 25.11.2020 roku dla Dyrektora Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach zleci wykonanie usługi rehabilitacji.

PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie rehabilitacji dla 5 osób niepełnosprawnych w zakresie fizjoterapii, w ilości nie mniej niż 10 spotkań każda osoba, wg. wskazań lekarza, w okresie: sierpień - październik 2022.

Zakres rehabilitacji: zgodnie z zaleceniami lekarskimi, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Powyższe zabiegi powinny być wykonywane naprzemiennie, poszczególny dzień zabiegowy powinien trwać nie mniej niż 1 godzina, podczas której będą odbywały się zabiegi zgodnie z harmonogramem. Dla zachowania ciągłości rehabilitacji pacjenta w tygodniu powinny odbywać się nie mniej niż dwa spotkania zabiegowe. 

 1. Wymagania formalne:

- dyplom magistra fizjoterapeuty,

- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w rehabilitacji ruchowej, potwierdzone  dokumentami, w zakresie stosowanych, określonych w zamówieniu, metod fizjoterapeutycznych,

- doświadczenie w zakresie terapii osób-zagrożonych wykluczeniem społecznym (nie mniej niż 50 godzin w okresie 2 ostatnich lat),

- dysponowanie budynkiem dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo,

- realizacja zabiegów na terenie Gminy Dobczyce,

- dysponowanie sprzętem niezbędnym do wykonywania zabiegów,

- gotowość do wykonania usługi w domu pacjenta.

Wnioskodawca powinien spełnić wymóg w zakresie klauzul społecznych:

- klauzulę zatrudnieniową, wykonawca do realizacji zamówienia powinien zatrudnić nie mniej niż 1 osobę z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj.: co najmniej jedną osobę bezrobotną w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub osobę niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub osobę do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadającą status osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia, przed podjęciem zatrudnienia u Wykonawcy.

- zatrudnienie przez wykonawcę nie mniej niż jednego pracownika na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zgodnie z art. wymaganiami wynikającymi z art. 95 PZP.

Wnioskodawca złoży wraz z ofertą oświadczenie spełnienia warunków na zał. nr 2 oraz dokumenty wymienione w treści niniejszego zaproszenia do składania ofert.

Spełnienie kryteriów dotyczących klauzul społecznych zostanie zweryfikowane dokumentami na etapie podpisania umowy.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

 1. Forma zatrudnienia:

- Umowa na wykonanie usługi.

- Zakłada się, że koszty związane z wykonaniem obowiązków będzie pokrywać Wykonawca.

 1. Wykaz niezbędnych załączników:

- zał. nr 1 formularz ofertowy

- zał. nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków

- zał. nr 3 oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem

- zał. nr 4 potwierdzenie doświadczenia

 - klauzula RODO

 1. Forma i miejsce składania ofert:

- Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną
   czytelność jej treści, na załączniku nr 1.

- Oferta powinna zawierać zgodę na publikację informacji publicznej.

- Oferta powinna zawierać załączniki potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

 1. Wybór oferty nastąpi w oparciu:

- o kryterium ceny 70%

- o kryterium doświadczenia 20%

- spełnienie klauzul zatrudnieniowych 10%

Zamawiający opublikuje informację o wyborze wykonawcy na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl

Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

Składający ofertę powinien wycenić (na formularzu ofertowym) szacunkowy koszt brutto wykonania usługi za jednego uczestnika oraz za całość usługi
Dokumenty aplikacyjne należy złożyć lub przesłać pocztą w zamkniętej kopercie, z dopiskiem oferta na wykonanie usługi rehabilitacji w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach” w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w temacie wpisać: Oferta na wykonanie usługi rehabilitacji  w  projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”. do 14.07.2022 r.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU na przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie:   
 „Aktywizacja w Dobczycach”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1), w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla nie mniej niż 5 uczestników projektu „Aktywizacja w Dobczycach”,
Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych
i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.

Nie dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych.

WYKONAWCA odpowiedzialny będzie w szczególności za:

 • przeprowadzenie szkolenia ECDL B1 (min. 24 h) zakończonego egzaminem i wydaniem Certyfikatu,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem, powinny odbywać się na terenie Gminy Dobczyce lub w odległości nie dalszej niż 30 km od Gminy Dobczyce,
 • zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć i przeprowadzenia egzaminu,
 • przygotowanie każdego uczestnika do testu,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • opłacenie egzaminu dla każdego kursanta,
 • poniesienie kosztów wydania Certyfikatów dla każdego kursanta i przekazanie Certyfikatu,
 • prowadzenie dziennika zajęć z realizowanego kursu i monitorowanie uczestnictwa w zajęciach kursantów,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych,
 • zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem zasad równościowych,
 • zajęcia będą prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii,
 • prowadzenie zajęć w budynku dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: lipiec-sierpień 2022, ustalonego
  harmonogramu.
 1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie szkolenia ECDL B1, na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu. Budynek powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

MGOPS w Dobczycach deklaruje współpracę w zakresie udostępnienia pomieszczenia do prowadzenia zajęć w Dobczycach.

Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-17.00
( wg. ustalonego harmonogramu).

 1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Wykonawca  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia kursu,
 • kadrę uprawnioną do prowadzenia ww. działalności i przeprowadzenia egzaminu,
 • zaplecze techniczne oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,
 • uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kursu ECDL (minimum 50 kursantów) w okresie ostatnich 2 lat.
 • Stosowanie zasad równościowych

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (na potwierdzenie warunku zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia).
Wykonawce nie może być podmiotem który podlega wykluczeniu z otrzymania wsparcia, w związku z nałożeniem na niego sankcji powstałych wskutek agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę.

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Zał. 1 Formularz ofertowy
 • Zał. 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Zał. 3 Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem
 • Zał. 4 Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia – wykaz porad
 • Klauzula RODO
 • Program szkolenia
 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione w pkt. 6
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 • Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 07.07.2022 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI KURSU ECDL, W PROJEKCIE: „Aktywizacja w Dobczycach” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto wykonania usługi za jednego uczestnika oraz za całość usługi

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu: o kryterium ceny 70% i o kryterium doświadczenia 30%.

 

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl
o wyborze Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze oraz
o szczegółach współpracy. Warunki i zasady współpracy, określone zostaną w umowie zawartej z Wykonawcą.

Nie spełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Niniejsze rozeznanie nie jest ofertą w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.