Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Dobczycach, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.
 2. Administrator powoła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod nr tel. 12 3721714 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane klientów będą przetwarzane na podstawie ustaw przyznawania świadczeń realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.
 4. Zakres danych jest niezbędny do przyznania świadczeń realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub do państw trzecich, poza przypadkami wymaganymi przez przepisy prawa.
 6. Dane będą przechowywane przez okres otrzymywania świadczeń realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zgodnie z decyzją przyznającą świadczenie.
 7. Klienci mają Pan prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie może wywołać konsekwencje nierozpoznania wniosku lub nieprzyznania świadczenia.
 9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 10 maja 2017 r., oraz § 7 ust.1 i § 8 ust. 1 uchwały nr L II /382/14 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 20 marca 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2014, poz. 1825 ze zm.), a także art. 4 ust.1 pkt 2, art. 5 ust. 4 pkt.2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.14, art. 13 ust. 1-3 i art. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 poz. 450 z późn. zm ) Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu usług aktywnej integracji w ramach projektu „ Aktywni i potrzebni – Razem” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w formie wspierania i udzielenia dotacji na wsparcie realizacji działań.

ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi z zakresu kursu PRAWA JAZDY KATEGORII „B” w projekcie:

„AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu kursu PRAWA JAZDY KAT. B w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 5 uczestników projektu „Aktywni i Potrzebni- Razem”.

Województwo Małopolskie wspiera osoby, które z powodów zdrowotnych, niepełnosprawności lub podeszłego wieku nie są w pełni samodzielne.
Celem projektu „Małopolski tele-Anioł” jest zorganizowanie systemu opieki z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, który umożliwi 10 000 niesamodzielnych Małopolan, jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku oraz miejscu zamieszkania.
W ramach projektu:
- powstanie Centrum Teleopieki – zapewniające wszystkim uczestnikom możliwość całodobowego przekazania informacji o potrzebie wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa,
- wsparcie w postaci usług opiekuńczych oraz sąsiedzkich usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania (przydzielanych w zależności od potrzeb i stopnia niesamodzielności) otrzyma 3 216 uczestników.W projekcie zaplanowano również szkolenia dla opiekunów oraz sąsiadów w zakresie świadczenia usług opiekuńczych.

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury ROZEZNANIA RYNKU na przeprowadzenie kursu ECDL w projekcie:

„AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1) w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla nie mniej niż 15 uczestników projektu „Aktywni i Potrzebni - Razem”.
  Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.