1 lipca rozpoczęło się przyjmowanie wniosków online o wsparcie z programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a także nowego świadczenia - dobry start.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będą przyjmowane od 1 sierpnia 2018r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach – Rynek 22a.

Prawo do różnych form wsparcia dla rodzin jest ustalane na nowy okres świadczeniowy. W przypadku programu „Rodzina 500+” jest to okres – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku, w przypadku świadczeń rodzinnych od 1 listopada do 31 października, a w przypadku świadczeń z funduszu alimentacyjnego od 1 października do 31 września. Zbliżający się nowy okres świadczeniowy powoduje więc konieczność złożenia nowego wniosku.

Im wcześniej rodzina złoży wniosek, tym szybciej do niej trafi wnioskowane świadczenie. Warto też pamiętać, żeby nie przeoczyć terminu złożenia wniosku. W przeciwnym razie rodzina albo pozbawi się prawa do wybranego świadczenia (dotyczy to programu „Dobry Start”), albo na jego przyznanie i wypłatę będzie musiała dłużej poczekać (np. w programie „Rodzina 500+”).

Jak złożyć wniosek online?

Rodziny, które zdecydują się na złożenie wniosków online, będą mogły to zrobić przez ministerialny portal empatia.mrpips.gov.pl lub bankowość elektroniczną, w przypadku świadczenia Rodzina 500+ oraz świadczenia dobry start.

 

 

Projekt Małopolski Tele-Anioł jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizatorami projektu są Województwo Małopolskie w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego.

Nasza Gmina przystąpiła do współpracy z Województwem Małopolskim w ramach realizacji projektu pn. „Małopolski Tele-Anioł”, która na celu dotarcie z informacją o projekcie do osób niesamodzielnych z terenu gminy/miasta (starszych, chorych, niepełnosprawnych) oraz ich rodzin, które wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.
Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Projekt realizowany jest w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, zakres wsparcia: Wsparcie projektów z zakresu teleopieki.

Jak trafić pod skrzydła Tele-Anioła?

 

Masz w rodzinie kogoś, kto jest niesamodzielny? Z powodu niepełnosprawności, złego stanu zdrowia, podeszłego wieku – i potrzebuje całodobowego wsparcia? Zgłoś tę osobę do Małopolskiego Tele-Anioła. Dostanie za darmo specjalną opaskę, dzięki której będzie mogła się szybko skontaktować z centrum teleopieki i otrzymać fachową pomoc. Właśnie ruszyła rekrutacja do projektu. Sprawdź, jakie wymagania trzeba spełnić.

Konkurs ofert

Na przeprowadzenie szkoleń i kursów oraz zorganizowania staży zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu

– „ Aktywni i potrzebni - Razem”

Postępowanie prowadzone na podstawie art.11 ust 6  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi z zakresu przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 9 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” oraz staży zawodowych dla 8 uczestników projektu – „ Aktywni i potrzebni – Razem” na terenie Gminy Dobczyce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, NIP: 6811004443

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, tel/fax. 12/3721714,

 

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 9 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” i staży dla 8 uczestników projektu. Razem usługa integracji zawodowej dla 17 osób zgłoszonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, których celem jest aktywizacja zawodowa.
  2. Zgodnie z założeniami WYKONAWCA odpowiedzialny będzie za:

 

Wnioski o „Dobry Start” już od lipca

„Dobry Start” to 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku na dziecko uczące się w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadpodstawowej i dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej. Wnioski można złożyć drogą elektroniczną już od 1 lipca, a w formie papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada 2018r. 

Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. W przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej, świadczenia będą realizowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną takich banków, jak: Alior Bank SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska SA, Getin Noble Bank SA, ING Bank Śląski SA, mBank SA, Nest Bank S.A, PKO Bank Polski SA (oraz Inteligo), SGB-Bank SA oraz wybrane zrzeszone Banki Spółdzielcze. Możliwość składania wniosku będzie dostępna niebawem również w Banku BGŻ BNP Paribas, natomiast Bank Zachodni WBK włączy się w akcję informacyjną o programie "Dobry Start" i będzie zachęcać do złożenia wniosku korzystając z Profilu zaufanego.

 Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wsparcie, nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.mrpips.gov.pl/DobryStart oraz www.mgops.dobczyce.pl

 

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR.

  1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

W zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, Dyrektor Miejsko-Gminnego  Ośrodka  Pomocy Społecznej w Dobczycach zleci wykonanie usługi rehabilitacji

Oferta dotyczy: Przeprowadzenia rehabilitacji dla osoby niepełnosprawnej w ilości nie mniej niż 20 h w zakresie fizjoterapii, w warunkach ambulatoryjnych dla Klienta w okresie lipiec- sierpień 2018.