Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenie „Za życiem” oraz zasiłek dla opiekuna finansowane są ze środków budżetu państwa otrzymanych od wojewody w formie dotacji celowej. Wysokość dotacji wynosi  4 990 000 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) w ramach działu 852, rozdziału 85502, § 3110 klasyfikacji budżetowej  - świadczenia rodzinne.  Całkowity koszt zadania wynosi 4 990 000 zł. Dotacja jest przeznaczona na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy  z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych,  ustawy z dnia  7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Zadania wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych mają na celu wsparcie rodzin z dziećmi, umożliwiając częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dzieci, osób dorosłych i dzieci z niepełnosprawnościami, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.  Ustawa z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" zapewnia jednorazowe świadczenie rodzinie z dzieckiem, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Na podstawie przepisów ustawy z dnia  7 września o pomocy osobom uprawnionym do alimentów realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przyznawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla osób spełniających kryteria ustawowe. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zapewnia wsparcie materialne dla opiekunów osób niepełnosprawnych.

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, realizujemy projekt pod tytułem „Aktywizacja w Dobczycach”.
Celem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej są zindywidualizowane działania na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.
W roku 2022 do projektu zostanie zrekrutowanych 20 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Nabór do uczestnictwa w projekcie w roku 2022 trwa do 31 marca 2022 r. Dla każdego uczestnika poprzez indywidualną diagnozę potrzeb zaplanowane zostanie wsparcie. W zależności od potrzeb będzie to: kursy lub szkolenia zawodowe, staże lub rehabilitacja oraz pomoc finansowa.
W pierwszym etapie zostanie sporządzona przez doradcę zawodowego diagnoza dla każdego uczestnika w zakresie predyspozycji społeczno–zawodowych, na podstawie której każdy otrzyma indywidualne wsparcie w postaci szkolenia, kursu, stażu lub rehabilitacji oraz pomoc finansową z przeznaczeniem na dojazdy na zajęcia.
Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie mogą uzyskać informacje na temat naboru od 3 stycznia 2022 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach lub pod nr tel. 12 37 21 711.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ NIECZYNNY W DNIU 7  STYCZNIA 2022 R.

W piątek 7 stycznia 2022 roku Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie nieczynny.
Dzień wolny został wprowadzony, zgodnie z kodeksem pracy, w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w dniu 1 stycznia 2022 r. (Nowy Rok).

W dniu 24 grudnia 2021 roku (piątek)

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Dobczycach będzie nieczynny.