Dobczyce, dnia 10.06.2019 r.

ROZEZNANIE RYNKU Na wykonanie usług z zakresu aktywizacji o charakterze społecznym w projekcie:

„JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usług z zakresu aktywnej integracji o charakterze społecznym w projekcie: Jestem i działam – Aktywne Dobczyce, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 

 

Mieszkańcy gminy Dobczyce, których mienie zniszczone zostało na skutek podtopień wywołanych długotrwałymi opadami deszczu, mogą liczyć na wsparcie.
Rodzinom lub osobom samotnie gospodarującym, które poniosły straty w gospodarstwach domowych (budynkach mieszkalnych, podstawowym wyposażeniu gospodarstw domowych) i znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, w której nie mogą zaspokoić niezbędnych potrzeb bytowych w oparciu o posiadane środki własne, może zostać przyznana pomoc w formie zasiłku celowego zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W powyższej sprawie można kontaktować się z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobczycach pod nr tel. 12 37-21-714 lub osobiście w godzinach pracy urzędu pod adresem Rynek 26.
Pomoc uzyskać mogą również rolnicy, których gospodarstwa uległy podtopieniom. Szczegółowe informacje oraz wzory koniecznych dokumentów dostępne są na stronie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://bit.ly/2VWXKdY. Wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce.

Województwo Małopolskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w związku z realizacją Projektu „Małopolska Niania 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, ogłasza nabór do Projektu „Małopolska Niania 2.0”.

Do wzięcia udziału w Projekcie, a tym samym, do skorzystania z możliwości dofinansowania kosztów zatrudnienia niani zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem nie mogą podjąć lub utrzymać pracy, jak również rodziców powracających z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Projekt skierowany jest do wszystkich Małopolan, przy czym szczególnie zachęcamy do wzięcia w nim udziału mieszkańców gmin o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi do lat 3.

Wnioski o przyznanie wsparcia w ramach Projektu przyjmowane będą od dnia 30 kwietnia 2019 r. do dnia 24 maja 2019 r. do godz. 16:00. Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania do kosztów zatrudnienia niani mogą składać wnioski:

 za pomocą poczty elektronicznej (przesłanie podpisanego skanu wypełnionego wniosku oraz załączników na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),

 za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków (decyduje data i godzina wpływu do ROPS),  osobiście — w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia rodzic powinien zapoznać się z Regulaminem naboru i uczestnictwa w Projekcie „Małopolska Niania 2.0” (nabór 2019) w załączeniu.

Regulamin zakłada w szczególności:

1) uwzględnienie w procesie rekrutacji uczestników Projektu następujących kryteriów:

 1. a) dostępu:

 Wnioskodawca jest mieszkańcem województwa małopolskiego, tj. przebywa na terenie woj. małopolskiego z zamiarem stałego pobytu;

 Wnioskodawca sprawuje opiekę nad dzieckiem do lat 3;

 Wnioskodawca nie może podjąć pracy/powrócić do pracy/utrzymać pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3;

 1. b) preferencji:

 Wnioskodawca pozostaje bez pracy ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3;

 • Wnioskodawca przebywa na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie rodzicielskim, urlopie wychowawczym ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 3;
 • Wnioskodawca jest mieszkańcem gminy o ograniczonym dostępie do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Lista gmin wg dostępności do usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • Wnioskodawca jest rodzicem dziecka do lat 3 wymagającego szczególnej opieki wynikającej z niepełnosprawności;
 • Wnioskodawca jest osobą z niepełnosprawnościami;

 Wnioskodawca jest osobą samotnie wychowującą dziecko do lat 3.

 

 • objęcie rodzica/opiekuna pozostającego bez pracy, który zgłosi chęć uczestnictwa w Projekcie oraz spełni kryteria rekrutacji - promesą gwarantującą przyznanie wsparcia pod warunkiem, że w okresie do 3 m-cy od dnia wystawienia promesy udokumentuje on podjęcie zatrudnienia.
 • zapewnienia rodzicowi dofinansowania do zatrudnienia niani w maksymalnej wysokości 1 600 zł/mc lub 2 250 zł/mc (okresowo waloryzowanej w zależności od wzrostu minimalnego wynagrodzenia). Podwyższona kwota wsparcia przysługuje rodzicom znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej, tj. spełniających kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
 • przyznanie dofinansowania na okres do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia, przy czym łączny okres dofinansowania kosztów związanych z zatrudnieniem niani nie może być dłuższy niż 12 miesięcy.
 • wypłacanie wsparcia w formie refundacji rzeczywiście poniesionych kosztów w transzach po zakończeniu danego miesiąca kalendarzowego, w którym sprawowana była opieka przez nianię, po przedłożeniu przez rodzica wniosku o refundację wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków związanych z zatrudnieniem niani w danym miesiącu kalendarzowym.

Szczegółowe informacje nt. Projektu oraz naboru można uzyskać w Punkcie informacyjnym Projektu „Małopolska Niania 2.0” w siedzibie ROPS w Krakowie, ul. Piastowska 32 lub pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dzwoniąc pod nr tel. 12 422 06 36 wew. 23 (dyżur telefoniczny w godz. 8:00-11:00). Zapraszamy także do odwiedzenia strony internetowej: www.rops.krakow.pl — zakładka „Małopolska Niania 2.0”, gdzie zostały zamieszczone dokumenty rekrutacyjne oraz do śledzenia strony Projektu na Facebooku https://www.facebook.com/MalopolskaNiania/

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 23 kwietnia 2019 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 9 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Dobczyce w obszarze pomocy społecznej z zakresu usług aktywnej integracji.