Dobczyce, dnia 20.03.2019 r.

ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi TRENINGU KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH projektu w projekcie:

„JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi przez psychologa, z zakresu TRENINGU PSYCHOSPOŁECZNEGO w projekcie: „JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel./fax. 12/3721714,
  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie warsztatów poradnictwa psychologiczno-społecznego dla nie mniej niż 15 uczestników projektu, w ilości nie mniej niż 200 h łącznie w tym godziny indywidualne i godziny grupowe.

- Przeprowadzenie poradnictwa indywidualnego lub rodzinnego/rodzicielskiego w zakresie wzmocnienia kompetencji społecznych i umiejętności emocjonalnych dla uczestników projektu i otoczenia, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb.

               Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko logopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 5-letniego dziecka z autyzmem w wymiarze 3 godzin tygodniowo. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

 1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

            W założeniu specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w domu klienta, jednakże z uwagi na dogodność dla osoby prowadzącej, oraz usługobiorcy, jeżeli dyrekcja przedszkola wyrazi na to zgodę, usługi mogłyby być realizowane w przedszkolu w Wieliczce, do którego uczęszcza dziecko lub na terenie Dobczyc (w szkole).

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 15.04.2019 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Rynek 26. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko logopedy. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123721794.

 

 

 

 

 

 

 

 

             Na terenie naszej gminy zakończyła się pomyślnie pierwsza tura szkoleń w ramach Projektu „Małopolski e-Senior” realizowanego przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych przez okres od 1 marca 2018 r. do 31 sierpnia 2020 r. Do realizacji projektu włączył się Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach od strony organizacyjnej. 

            Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z komputera i Internetu. Od października ubiegłego roku do lutego bieżącego roku odbywały się szkolenia komputerowe dla seniorów, w czasie których szkolili oni swoje umiejętności w zakresie pierwszych kroków z tabletem i internetem, oceny wiarygodności źródeł w Internecie, obsługi poczty elektronicznej, Skype - rozmów z rodziną i ze znajomymi, zapoznania z Facebookiem, aktywności obywatelskiej online, zarządzania tożsamością cyfrową na przykładzie konta e-PUAP, podstaw obsługi edytora tekstu, podstaw obsługi arkusza kalkulacyjnego, robienia zdjęć oraz prostej edycji, obróbki/nagrań wideo, bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, spraw codziennych a Internet, potrzeb duchowych a Internet, zarządzania swoimi finansami, rozrywki z Internetem. Uff….Tyle opanowali kursanci w ciągu piętnastu spotkań - osoby po 65 roku życia, zamieszkałe na terenie naszej gminy. W pierwszej turze ukończyły szkolenie 22 osoby. W drugiej weźmie udział 18 osób w dwu grupach. Szkolenie jest nieodpłatne a kończy się bezpłatnym przekazaniem tabletu, na którym kursant pracował podczas szkoleń wraz z kompletem materiałów szkoleniowych. Cieszymy się, że możemy włączać się w działania na rzecz mieszkańców naszej gminy, szczególnie tak ambitnych, zorganizowanych i chętnych do samorozwoju w każdym wieku.

                                     

                                       Dyrektor i pracownicy MGOPS

 

 

Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach ogłasza nabór na stanowisko Asystent Rodziny

 

 

 

Od października 2018r. ruszyła kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018, w ramach którego Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach podjął współpracę z Bankiem Żywności w Krakowie, dzięki czemu osoby najbardziej potrzebujące mogą skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, jak również mają możliwość uczestniczenia w różnych działaniach wspierających i edukacyjnych. Jak dotąd udało się objąć wsparciem żywnościowym 363 osoby z terenu Gminy i Miasta Dobczyce. Wydano 9 ton żywności.

Pomoc żywnościowa w postaci paczki żywnościowej przysługuje osobom, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej są to: 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056 zł dla osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania w/w pomocy można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach.