Projekt Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, dotyczący aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia pt.: „Jestem i działam - Aktywne Dobczyce” realizowany jest w latach 2019-2020.

W dniu 17 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa z Fundacją Stałego Rozwoju na realizację zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 9 uczestników projektu, która zakłada:
-zorganizowanie w okresie od 17 sierpnia 2020 r. do 30 października 2020 r. szkoleń i kursów kończących się uzyskaniem kwalifikacji lub kompetencji (w zależności od zdiagnozowanych przez pracowników socjalnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, potrzeb uczestnika projektu) dla maksymalnie 8 uczestników, w zakresie: opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej - (2 osoby), opiekun wspomagający w placówce wsparcia dziennego (1 osoba), warsztaty tatuażu (1 osoba), kurs florystyczny (1 osoba), kurs księgowości- specjalista ds. księgowości/bilansista (1 osoba), malarz-fliziarz -stopień zaawansowany (1 osoba), obsługa wózka widłowego z napełnianiem butli ( 1 osoba).  Na terenie Gminy Dobczyce, w okresie od 17 sierpnia 2020 r. do 30 października 2020 r.,
-organizowanie w okresie od 01 września 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. - co najmniej trzymiesięcznych staży dla 2 uczestników projektu, na terenie Gminy i Miasta Dobczyce w następujących zakresach: pracownik sklepu (1 osoba), pracownik fizyczny (1 osoba), 1 września 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. Szkolenia i staże będą zorganizowane zgodnie ze standardami Realizacji szkoleń i staży realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.