Dobczyce, dnia 12.03.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi DORADZTWA ZAWODOWEGO projektu w projekcie:

„AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ DLA CIEBIE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

Projekt „Aktywni i potrzebni - Razem” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest realizowany w okresie 2016-2018.
W projekcie realizowanym w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM, grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji wsparcia dla uczestników projektu, zamieszkałe na terenie Gminy Dobczyce.

Realizacja projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” w roku 2017, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  weszła w końcową fazę. W projekcie wzięło udział 22 uczestników. W ramach projektu zostały przeprowadzone zajęcia z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Każda z osób miała możliwość wyboru kilku form wsparcia, tych których najbardziej potrzebowała i które zostały potwierdzone diagnozą doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego: 9 uczestników odbywało zajęcia komputerowe z zakresu kursu ECDL, 9 osób uczestniczyło w kursie prawa jazdy kat. B, 3 uczestników podjęło od września staże w różnych instytucjach, 9 uczestników podjęło kursy zawodowe w zakresie: prawo jazdy kat. C/C+E, kurs masażu, kurs koparko-ładowarki, kurs obsługi wózka widłowego, kurs kosmetologii, kurs florystyczny, kurs spawania metodą MIG. Osoby, które były kierowane na specjalistyczne kursy odbyły badania lekarskie i psychotechniczne. W okresie trwania zajęć aktywizujących uczestnicy projektu zostali objęci pomocą finansową, a uczestnicy skierowani na staż otrzymują stypendia stażowe. W projekcie uczestniczą również osoby niepełnosprawne, które miały możliwość otrzymania wsparcia w postaci kursów zawodowych i zajęć rehabilitacyjnych.

Realizacja projektu w roku 2017 dobiega końca, jednak w roku 2018 projekt będzie kontynuowany. Nabór do projektu jest zaplanowany w okresie styczeń-marzec 2018 r. Zapraszamy wszystkich chętnych, również osoby niepełnosprawne, do uczestnictwa w projekcie.  

Dokładnych informacji na temat projektu udzielają pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.

OGŁOSZENIE

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie rehabilitacji w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach działając na podstawie pełnomocnictwa Burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce z dnia 10 maja 2017 r., ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 12 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Dobczyce w obszarze pomocy społecznej z zakresu usług aktywnej integracji.