Gmina Dobczyce realizuje Program  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.
Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobami posiadającymi: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) – poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.
Realizatorem Programu na terenie Gminy Dobczyce jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach. 
Zadanie jest finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego Programu Ministra rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023.
Wojewoda Małopolski w ramach zawartej umowy przekazuje Gminie Dobczyce środki finansowe w wysokości 88 656,09zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 09/100) z przeznaczaniem na realizację Programu w 2023.
Całkowita wartość: 88 656,09zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych 09/100).