Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej – utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz realizacja dodatkowych  działań wynikających z rozeznanych potrzeb

Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy. Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej gmina otrzymuje dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Dotacja przeznaczona jest na wydatki bieżące, związane z obsługą takich zadań jak:

– udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,

– dożywianie dzieci,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

– opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

– organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną,

- prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom,

– przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wojewoda przyznał Gminie Dobczyce na rok 2024 środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 141 502 zł (słownie: sto czterdzieści jeden tysięcy pięćset dwa złote) przeznaczonej na wsparcie finansowe zadań i programów pomocy społecznej), w tym kwotę:

  • 115 304(słownie: sto piętnaście tysięcy trzysta cztery złote) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej;
  • 26 198 (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych) - na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji  polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym kontynuację projektów z roku 2023.

Planowany koszt realizacji zadania w roku 2024 wynosi 1 129 278 zł.