W dniu 24 lutego 2016r. został uchwalony Gminny Program Wspierania Rodziny dla Gminy Dobczyce na lata 2016 -2018. Celem programu jest udzielenie wsparcia rodzinom, które przeżywają trudności we właściwym wypełnianiu funkcji opiekuńczo– wychowawczych aby mogły stworzyć najbardziej optymalne warunki do rozwoju dziecka.

Program zawiera opis działań w zakresie wsparcia rodziny przeżywającej trudności, realizowanych przez różne instytucje na terenie Gminy. Działania te kierowane są w szczególności do:

  • rodzin żyjących w ubóstwie, którego przyczyną często jest długotrwałe bezrobocie. Niski poziom wykształcenia i kompetencji zawodowych, wczesne rodzicielstwo, wielodzietność, niepełność rodziny zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia ubóstwa, marginalizacji i dziedziczenia negatywnych wzorców,
  • rodzin z problemem uzależnienia i przemocy. Te środowiska wychowawcze bardzo często powodują problemy wychowawcze u dzieci, a następstwem jest powielanie przekazanych wzorców w życiu dorosłym,
  • rodziny z niewydolnością wychowawczą, niezaradnych. Niewydolność ta może wynikać ze stanu zdrowia, trudnych warunków materialnych czy mieszkaniowych. Wówczas pomoc może szybciej przynieść poprawę warunków dzieci,
  • dzieci i młodzież powracające z instytucjonalnej pieczy zastępczej. Rodzina, do której powraca dziecko wymaga wsparcia, gdyż moment ten jest egzaminem trwałości uzyskanych zmian. Młodzież pełnoletnia opuszczająca rodziny zastępcze, czy placówki wychowawcze wymaga wsparcia w uzyskaniu pracy, mieszkania.

Istotna w pracy z rodziną jest koordynacja działań wszystkich służb i instytucji powołanych do wspierania rodziny w celu zapewnienia harmonijnego rozwoju i przyszłej samodzielności życiowej wychowujących się w niej dzieci.