Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na przeprowadzenie kursu ECDL w zakresie podstaw pracy z komputerem (B1) w projekcie: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego ECDL dla nie mniej niż 6 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”,

-  Kompleksowe przeprowadzenie kursu komputerowego EXCEL dla 1 uczestnika projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”.


Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników podstawowych wiadomości teoretycznych
i praktycznych związanych z pracą z komputerem. Po szkoleniu każdy Uczestnik nabędzie kompetencje związane z podstawowymi zagadnieniami pracy z komputerem. Osiągnięcie celu szkolenia musi być określone nabyciem kwalifikacji oraz potwierdzone w sposób zwalidowany egzaminem i certyfikatem.

Dopuszcza się możliwość składania ofert cząstkowych ( tzn. na wykonanie jednego rodzaju szkolenia)

 

 

WYKONAWCA odpowiedzialny będzie w szczególności za:

 • przeprowadzenie szkolenia ECDL B1 (min. 30 h) zakończonego egzaminem (1 h) i wydaniem Certyfikatu,
 • przeprowadzenie szkolenia EXCEL średniozaawansowanego (min. 30 h) zakończonego egzaminem i wydaniem Certyfikatu,
 • prowadzenie zajęć zgodnie z ustalonym harmonogramem, powinny odbywać się na terenie Gminy Dobczyce lub w odległości nie dalszej niż 30 km od Gminy Dobczyce,
 • zapewnienie sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć i przeprowadzenia egzaminu,
 • przygotowanie każdego uczestnika do testu,
 • przeprowadzenie egzaminu,
 • opłacenie egzaminu dla każdego kursanta,
 • poniesienie kosztów wydania Certyfikatów dla każdego kursanta i przekazanie Certyfikatu,
 • prowadzenie dziennika zajęć z realizowanego kursu i monitorowanie uczestnictwa w zajęciach kursantów,
 • terminowe rozliczanie się z powierzonych zadań (prowadzenie dziennika zajęć i listy obecności),
 • współpracę z koordynatorem projektu w zakresie powierzonych zadań,
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz obowiązków ochrony danych osobowych.
 • zajęcia będą prowadzone z uwzględnieniem zasad równościowych.

PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI ZADANIA: KWIECIEŃ 2019, ustalonego harmonogramu.

 1. MIEJSCE I GODZINY REALIZACJI ZADANIA:

Przewiduje się przeprowadzenie szkolenia ECDL B1 i EXCEL, na terenie Gminy Dobczyce. Jeżeli nie uda się wyłonić Wykonawcy, który przeprowadzi zajęcia na terenie Gminy Dobczyce, dopuszcza się przeprowadzenie zajęć w najbliższym wskazanym miejscu. Budynek powinien być dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

MGOPS w Dobczycach deklaruje współpracę w zakresie udostępnienia pomieszczenia do prowadzenia zajęć w Dobczycach.

Zajęcia powinny odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00
( wg. ustalonego harmonogramu).

 1. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW:

Wykonawca  powinien posiadać:

 • wiedzę i wykształcenie w zakresie prowadzenia kursu,
 • kadrę uprawnioną do prowadzenia ww. działalności i przeprowadzenia egzaminu,
 • zaplecze techniczne oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia,
 • uprawnienia do wykonywania tego typu działalności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia kursu ECDL i EXCEL (minimum 50 kursantów).

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
(na potwierdzenie warunku zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia).

 1. WYKAZ NIEZBĘDNYCH DOKUMENTÓW:
 • Formularz ofertowy
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków
 • Oświadczenie o braku powiązań z beneficjentem
 • Potwierdzenie spełnienia kryteriów w zakresie doświadczenia –wykaz porad
 • Program szkolenia
 1. FORMA , MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna być złożona na załączniku nr 1 do rozeznania rynku.
 • Oferta powinna Zawierć załączniki wymienione w pkt. 6
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
 • Ofertę należy przesłać w wersji elektronicznej do dnia 08 kwietnia 2019 roku na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem  PROCEDURA ROZEZNANIA RYNKU NA WYKONANIE USŁUGI KURSU ECDL i /LUB EXCEL W PROJEKCIE: „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce” na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26.

Składający ofertę powinien wycenić szacunkowy koszt brutto wykonania usługi za jednego uczestnika.

 1. KRYTERIA WYBORU OFERTY

Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny 70%.

Doświadczenie Wykonawcy 30%.

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl
o wyborze Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę o wyborze oraz
o szczegółach współpracy. Warunki i zasady współpracy, określone zostaną w umowie zawartej z Wykonawcą.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.