Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Dobczycach, reprezentowany przez Dyrektora Ośrodka.
 2. Administrator powoła Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod nr tel. 12 3721714 lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Dane klientów będą przetwarzane na podstawie ustaw przyznawania świadczeń realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.
 4. Zakres danych jest niezbędny do przyznania świadczeń realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.
 5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub do państw trzecich, poza przypadkami wymaganymi przez przepisy prawa.
 6. Dane będą przechowywane przez okres otrzymywania świadczeń realizowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zgodnie z decyzją przyznającą świadczenie.
 7. Klienci mają Pan prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie może wywołać konsekwencje nierozpoznania wniosku lub nieprzyznania świadczenia.
 9. Przekazane dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.