Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach ogłasza nabór pełnoletnich osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym do udziału w programie „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.
W ramach programu będą podejmowane działania na rzecz wsparcia opiekunów sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną poprzez zapewnienie całodobowego pobytu osobie niepełnosprawnej. Zorganizowane zostaną 14-dniowe wyjazdy do ośrodka wpisanego przez wojewodę do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Skorzystanie z opieki wytchnieniowej jest dla uczestników bezpłatne. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 będą realizowane do miesiąca grudnia 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane będą do momentu wyczerpania wolnych miejsc, jednak nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r.

Zgłoszenia osoby niepełnosprawnej do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej przyjmowane będą w Dobczycach, przy ul. Jagiellońska 44H, 32-410 Dobczyce, osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej.

Warunki uczestnictwa w Programie:

  • posiadanie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, przez osobę zależną,
  • wspólne zamieszkiwanie opiekuna z osobą niepełnosprawną.

Zgłoszenie do udziału w opiece wytchnieniowej musi zawierać:

  • wypełnioną Kartę zgłoszenia do Programu (zał. nr 1);
  • kserokopię aktualnego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego;
  • Podpisany formularz klauzuli informacyjnej RODO
  • Do  zgłoszenia należy dołączyć kartę oceny funkcjonowania osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej Skali FMI (załącznik nr 2).

Informacja o Programie „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, w ramach którego realizowane będzie wsparcie, znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa---edycja-2023

Osoby chętne do wzięcia udziału we wsparciu powinny zapoznać się z treścią Programu

Opieka wytchnieniowa zostanie zorganizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymi, z zapewnieniem niezbędnych środków ochrony osobistej.

Dodatkowych informacji dotyczących Programu udzielają pracownicy socjalni, pod numerem tel. 12 37 31 104, w poniedziałki 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30-15.30, w piątki 7.30-14.00.