Komitet Społeczny „Dzielmy się na Wielkanoc” założony przez pracowników socjalnych Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach organizuje zbiórkę żywności, z której pozyskane artykuły żywnościowe zostaną przekazane najbardziej potrzebującym, szczególnie osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym. Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału i do podzielenia się podstawowymi artykułami żywnościowymi przy okazji własnych zakupów. Zbiórka odbywa się w dniach 18,19 i 20 marca na terenie sieci sklepów: „Jan” - przy ul.Mostowej, Witosa oraz w sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- przy ul.Marwin, Rynek, Brzączowice. Żywność będzie można przekazywać do oznakowanych koszy na terenie wymienionych sklepów.   

Poczujmy radość z pomagania….

                                         

                                                         Pracownicy Miejsko Gminnego
                                                         Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                            

 

 

12 marca 2021 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kolejny transport żywności w ramach programu „Pomoc żywnościowa". Przywiezione zostało 5339,94 kg żywności, która przekazana zostanie 411 osobom.

Zapraszamy osoby, które otrzymały skierowania do udziału w programie, o kontakt z pracownikami socjalnymi w celu umówienia terminu odbioru artykułów spożywczych.

 

 

 

 

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 – ZAKTUALIZOWANA WERSJA

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa to działanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, które ma na celu wsparcie osób i rodzin najbardziej potrzebujących. 
Program skierowany jest do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji i uzyskują dochód nieprzekraczający:

1.542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,

1.161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy:

  • Zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.
  • Jeśli spełniamy wskazane kryteria, otrzymujemy skierowanie, które umożliwia odbiór we wskazanym na skierowaniu miejscu.

Pomoc żywnościowa w Gminie Dobczyce przekazywana jest za pośrednictwem w współpracującej z Bankiem Żywności w Krakowie Organizacji Partnerskiej Lokalnej- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach. Pomoc udzielana jest w formie paczek żywnościowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12 3721711, fax. 12 3721714

Zaprasza do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU
  • Przeprowadzenie indywidualnej diagnozy potrzeb o charakterze zawodowym dla nie mniej niż 20 uczestników: 2 godziny indywidualne każda osoba. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 dotyczącymi realizacji IPD.
  • Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb w zakresie psychospołecznym dla nie mniej niż 20 uczestników projektu: 2 godziny indywidualne, IŚR każda osoba.

Celem diagnoz będzie badanie oraz weryfikacja indywidualnych predyspozycji i potencjału uczestnika/uczestniczki i zdolności do samodzielnego świadczenia pracy oraz badanie poziomu marginalizacji lub wykluczenia społecznego.

Z dniem 1 lutego 2021 r. można już składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na kolejny okres świadczeniowy.

Wnioski można złożyć za pośrednictwem m.in. portalu Empatia, bankowości elektronicznej czy PUE ZUS . W formie tradycyjnej (papierowej) będzie to możliwe dopiero 1 kwietnia 2021 r.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o w/w świadczenie na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

– do dnia 30 kwietnia 2021 r.:
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021,

– od dnia 1 maja do dnia 31 maja 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021,

– od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021,

– od dnia 1 lipca do dnia 31 lipca 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.

– 1 sierpnia 2021 do dnia 31 sierpnia 2021 r.
ustalenie prawa oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 października tego roku.

Ustalenie prawa do świadczenia następuje od miesiąca złożenia wniosku.

Zapraszamy osoby chętne do uczestnictwa w projekcie pt: "Aktywizacja w Dobczycach"  realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy i Miasta Dobczyce i zakłada uczestnictwo w 2021 roku 20 osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo oraz niepełnosprawnych. Nabór trwa do 31 marca 2021 roku. Dla każdego uczestnika, poprzez indywidualną diagnozę zaplanowane zostanie odpowiednie wsparcie. W zależności od potrzeb będą to: kursy lub szkolenia zawodowe, staże lub rehabilitacja oraz pomoc finansowa z tytułu uczestnictwa w projekcie.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Osoby chętne do uczestnictwa w projekcie mogą uzyskać szczegółowe informacje w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach lub pod nr tel. 12 37 21 711.