Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, przy nieocenionym udziale wolontariuszy z Gimnazjum, oraz Zespołu Szkół w Dobczycach, od wielu lat organizuje na terenie naszej gminy zbiórki żywności odbywające się cyklicznie w okresie Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, oraz Zbiórki "Podziel się posiłkiem". Celem zbiórek jest dotarcie z pomocą żywnościową do jak największej liczby osób niedożywionych i żyjących w ubóstwie oraz zapewnienie im godnych świąt. Jak pokazują dane z 2016 r. roku w zbiórkach żywności na terenie Polski udało się zebrać 92 700 000 kg żywności, o wartości 224 000 000 zł, a pomoc dotarła do 1 800 000 potrzebujących. Na terenie naszej gminy w zbiórkach uczestniczy siedem sklepów: sieć sklepów Supermarket „Jan”- ul.Mostowa, Podgórska, Witosa, sieć sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice oraz Supermarket „Biedronka”. Zebrana żywność przekazywana jest rodzinom wielodzietnym, osobom chorym, starszym, samotnie wychowującym dzieci oraz innym potrzebującym.

OGŁOSZENIE

Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko pedagoga realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi (autyzm). Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pedagoga

2/ doświadczenie zawodowe: osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

         Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje, oraz CV należy złożyć do 20.08.2017 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Rynek 26. w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko pedagoga.

 

ROZEZNANIE RYNKU

Na przeprowadzenie szkoleń i kursów oraz zorganizowania staży zawodowych dla uczestników projektu w ramach projektu

– „ Aktywni i potrzebni - Razem”.

Postępowanie prowadzone na podstawie art.11 ust 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

 

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu przeprowadzenia szkoleń i kursów dla 9 uczestników oraz staży zawodowych dla 3 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” na terenie Gminy Dobczyce współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 

ZAMAWIAJĄCY: GMINA DOBCZYCE, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, NIP: 6811004443

REALIZATOR: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel/fax. 12/3721714,

 

  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU: Przedmiotem rozeznania rynku jest przeprowadzenie szkoleń i kursów dla 9 uczestników projektu „Aktywni i potrzebni – Razem” i staży dla 3 uczestników projektu. Razem usługa integracji zawodowej dla 12 osób zgłoszonych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, których celem jest aktywizacja zawodowa.

Wnioski o ustalenie świadczenia „Małopolska Niania”

będzie można składać w terminie od 10 do 25 sierpnia 2017 roku.

w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobczycach.

 

Głównym celem programu „Małopolska Niania” jest wsparcie rodzin z Gminy Dobczyce w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, poprzez udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w formie zatrudnienia niani.

Realizatorem Programu będzie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.

 

Projekt „Aktywni i potrzebni - Razem”