Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Projekt „Aktywni i potrzebni - Razem” wszedł w fazę realizacji. 22 uczestników, którzy zgłosili się do udziału w projekcie w roku 2017, rozpoczęło zajęcia od podpisania kontraktów socjalnych. Dla każdego uczestnika projektu opracowana zostanie indywidualna ścieżka reintegracji w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb rozeznanych przez pracowników socjalnych i doradcę zawodowego. Każdy z uczestników otrzyma ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane potrzeby, związaną z aktywizacją społeczną i zawodową oraz pomoc finansową.

Następnie uczestnicy będą brali udział  w treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz w szkoleniu komputerowym. W następnym etapie planuje się zorganizować kursy prawa jazdy lub kursy zawodowe. Kilku uczestników projektu będzie realizować staże zawodowe.

Realizacja projektu zakończy się w grudniu 2017 r.

Od stycznia będzie prowadzony nabór do projektu na rok 2018.

Projekt jest realizowany w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest realizowany od 2016 do 2018 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach.