Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

W związku z realizacją projektu „Aktywni i potrzebni –Razem” realizowanym ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Gminy Dobczyce, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko rehabilitanta.

Oferta dotyczy: Przeprowadzenia rehabilitacji dla osoby niepełnosprawnej w ilości nie mniej niż 30 h w zakresie fizjoterapii dla osoby z SM w domu Klientki w okresie maj-czerwiec 2017.

Wymagania formalne:

 • dyplom fizjoterapeuty,
 • co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w rehabilitacji ruchowej /potwierdzone dokumentami/
 • doświadczenie w zakresie terapii osób z SM,
 • sprzęt niezbędny do fizjoterapii w domu pacjenta,
 • współpraca z koordynatorem projektu,
 • prawo jazdy kat B.

Forma zatrudnienia:

 • Zatrudnienie w formie zlecenia usługi.
 • Zakłada się, że koszty związane z wykonaniem obowiązków będzie pokrywać Zleceniobiorca.

Forma i miejsce składania ofert:

 • Oferta winna być złożona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,
 • Oferta powinna zawierać zgodę na publikację informacji publicznej,
 • Oferta powinna zawierać załączniki potwierdzające wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 • Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

Wybór oferty nastąpi w oparciu:

 • o kryterium ceny 100%

Zamawiający opublikuje informację na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl o wyborze wykonawcy. Zamawiający zawiadomi wybranego wykonawcę o wyborze oraz o szczegółach współpracy.

Niespełnienie wymogów formalnych powoduje wykluczenie z postępowania.

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie (z dopiskiem oferta na stanowisko rehabilitanta w projekcie: „AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM”) w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce w terminie do 26.05.2017 r. do godz. 11.00 lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w temacie oferta na stanowisko rehabilitanta W PROJEKCIE: „AKTYWNI I POTRZBNI – RAZEM” do godz.11.00.