Projekt „Aktywni i potrzebni - Razem” w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 jest realizowany w okresie 2016-2018.
W projekcie realizowanym w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM, grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji wsparcia dla uczestników projektu, zamieszkałe na terenie Gminy Dobczyce.

Nabór do projektu odbywa się co roku. Dla każdego uczestnika projektu opracowana zostaje indywidualna ścieżka reintegracji w ramach diagnozy indywidualnych potrzeb przez pracowników socjalnych. Każdy z uczestników otrzymuje ofertę wsparcia odpowiadającą kompleksowo na zidentyfikowane u niego potrzeby.

Co roku są realizowane formy aktywizacji wynikające z diagnozy oraz w oparciu o ścieżkę reintegracji, z uwzględnieniem diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb.

Uczestnicy projektu wyposażani są w szerokie kompetencje społeczne, zwłaszcza w zakresie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, wzmocniona zostanie u nich zdolność podejmowania decyzji a także w uzasadnionych przypadkach podniesione zostaną ich kompetencje zawodowe ( kursy zawodowe). Część uczestników poprzez udział w zorganizowanych stażach dostaje szansę do powrotu na rynek pracy. Uczestnictwo w stażach jest szansą na zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców.

Rekrutacja uczestników będzie się odbywała od 02.01.2018r.

Określona została struktura grupy docelowej: osoby bezrobotne lub bierne zawodowo i osoby niepełnosprawne lub z zaburzeniami psychicznymi – niezależnie od statusu, będą to osoby zarówno bezrobotne, bierne zawodowo i zatrudnione.

Wszystkie osoby spełniające kryteria naboru zapraszamy do uczestnictwa w projekcie.

Informacji udzielają pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach.