OGŁASZAMY NABÓR DO PROJEKTU
„JESTEM I DZIAŁAM – AKTYWNE DOBCZYCE”

NA ROK 2019

Również TY możesz skorzystać, jeżeli jesteś osobą, która:

- szuka nowego zawodu i chce się przekwalifikować

- myśli o podjęciu kursu prawa jazdy

- planuje pogłębić kwalifikacje zawodowe

TERAZ możesz podjąć aktywność zawodową dzięki projektom współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

Czekamy na Ciebie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dobczycach, Rynek 26

NABÓR DO PROJEKTU: STYCZEŃ-MARZEC 2019

POSZUKUJEMY:

- osób bezrobotnych i/lub nieaktywnych zawodowo

- niepełnosprawnych

- chorujących psychicznie

OFERUJEMY:

- wsparcie finansowe

- pomoc wykwalifikowanych specjalistów

- bezpłatne szkolenia

- staże zawodowe

-pomoc finansową

    Miło nam poinformować, że projekt  Gminy Dobczyce - Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR, dotyczący aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia pt.: „Jestem i działam - Aktywne Dobczyce” otrzymał pozytywny wynik oceny formalno-merytorycznej i został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania i podpisania umowy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach w ramach współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie, realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 FEAD

W magazynie żywności w Dobczycach, przy ul. Kościuszki 12, wydawana  jest żywność w różnym asortymencie, która przekazywana jest nieodpłatnie dla osób i rodzin najbardziej potrzebujących.

Uprawnione do skorzystania z tej formy pomocy są osoby i rodziny, których dochód nie przekracza określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium dochodowego (1268 zł dla osoby samotnej, 1028 zł na osobę w rodzinie). Skierowania do Magazynu Żywności wydają pracownicy socjalni MGOPS w Dobczycach ul. Rynek 26, p.006, parter UGiM Dobczyce.

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 

W ramach Programu udziela się wsparcia w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym,

w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze

szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem

bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób

samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Do przyznania tej formy pomocy obowiązuje dochód 150% kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej wymienionego w art.8.

 

 

                                                            Dobczyce, dnia 12.03.2018 r.

ROZEZNANIE RYNKU

Na wykonanie usługi DORADZTWA ZAWODOWEGO projektu w projekcie:

„AKTYWNA PRZYSZŁOŚĆ SZANSĄ DLA CIEBIE”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi z zakresu DORADZTWA ZAWODOWEGO w projekcie: AKTYWNI I POTRZEBNI – RAZEM, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR