OD LIPCA WNIOSKI O "DOBRY START" WYŁĄCZNIE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I DO ZUS

 Wnioski o "Dobry start" będzie można składać wyłącznie przez internet, a realizacją programu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie – jak obecnie – samorządy.

 CO SIĘ ZMIENIA?

- Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej,

- Świadczenie będzie wypłacane wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

 Od 1 lipca, tak jak w ubiegłych latach, rodzice będą mogli składać wnioski online:

- przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia

- przez bankowość elektroniczną

- przez portal PUE ZUS.

 Wnioski należy składać do 30 listopada.

INFORMACJA

Informujemy, że w związku z zarządzeniem Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ustalone zostają dni: 4 czerwca 2021 r. i 24 grudnia 2021 r., wolnymi od pracy. W tych dniach Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach będzie zamknięty.

ROZEZNANIE RYNKU
Na wykonanie usługi AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM
w projekcie: „AKTYWIZACJA W DOBCZYCACH”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi przez psychologa, z zakresu PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PSYCHOSPOŁECZNEGO ORAZ TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

 1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel./fax. 12/3721714,
 1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie poradnictwa/treningu w ilości 130 godzin zegarowych, w tym indywidualnego i grupowego w zależności od potrzeb, w tym działania aktywizacji o charakterze społecznym, które będą realizowane między innymi przez: treningi kompetencji i umiejętności społecznych – poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, rodzicielskie oraz inne działania mające na celu wyposażenie uczestników projektu w kompetencje społeczne.

Dwudziestu uczestników rozpoczęło udział w projekcie „Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
W pierwszym etapie zostanie sporządzona przez doradcę zawodowego diagnoza dla każdego uczestnika w zakresie predyspozycji społeczno–zawodowych, na podstawie której każdy otrzyma indywidualne wsparcie w postaci szkolenia, kursu, stażu lub rehabilitacji oraz pomoc finansową z przeznaczeniem na dojazdy na zajęcia.
Na każdym etapie projektu pracownicy socjalni będą współpracować z uczestnikami i wspierać ich w dążeniach do realizacji zaplanowanych form wsparcia.

 

Miejsko – Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osób do realizacji zadań Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w związku z realizacją Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2021.

Wymagania:

 formalne:

1) dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny.

2) co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

dodatkowe:

1) umiejętność dobrej organizacji czasu pracy,

2) predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi,

3) komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi,

4) dyspozycyjność.

Zadania asystenta osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystenta mają  na celu wsparcie: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz osób niepełnosprawnych posiadających znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Usługi asystenta w szczególności mają polegać udzieleniu wsparcia w:

 1. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
 2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 3. załatwieniu spraw urzędowych;
 4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej.

  Warunki realizacji usługi:

        1. Umowa cywilno-prawna.
        2. Usługa realizowana w okresie od kwietnia do grudnia 2021r.
        3. Praca na terenie Gminy Dobczyce (w mieszkaniu osoby niepełnosprawnej bądź w miejscach aktywności społecznej w zależności od potrzeb) w godzinach 6.00-22.00.

 Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny,
2)  CV,
3) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
4) kserokopie innych dokumentów poświadczających ewentualne doświadczenie zawodowe lub ukończone kursy czy szkolenia,
5) oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32 – 410 Dobczyce w terminie do 14 kwietnia  2021 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Asystent Osobisty Osoby  Niepełnosprawnej”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.