Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizuje projekt w ramach Poddziałania 9.1.1. pt. "Aktywni i potrzebni - Razem". Realizacja projektu odbędzie się w roku 2016.

W ramach projektu odbywać się będą:

  • treningi psychospołeczne
  • konsultacje z doradcą zawodowym
  • szkolenia zawodowe lub kursy
  • wsparcie asystenta
  • staże

Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - bezrobotnych nieaktywnych zawodowo, rolników i osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych MGOPS Dobczyce, ul. Rynek 26 oraz pod numerem telefonu 12 37-21-711 i na stronie internetowej www.mgops.dobczyce.pl.

Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa 15 osób zamieszkałych na terenie Gminy Dobczyce zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w roku 2016.

Opis grup docelowych

W projekcie realizowanym w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM, grupę docelową stanowią: osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego oraz otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jeżeli okaże się to niezbędne do realizacji wsparcia dla uczestników projektu, zamieszkałe na terenie Gminy Dobczyce.

Uczestnicy projektu zostaną wyposażeni w szerokie kompetencje społeczne, zwłaszcza w zakresie zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, wzmocniona zostanie u nich zdolność podejmowania decyzji a także w uzasadnionych przypadkach podniesione zostaną ich kompetencje zawodowe. Część uczestników poprzez udział w zorganizowanych stażach dostanie szanse do powrotu na rynek pracy. Zakłada się, że uczestnictwo w stażach będzie szansą na zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oczekiwanych przez potencjalnych pracodawców. Działania kierowane do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym będą realizowane tylko wtedy, jeżeli będzie to niezbędne do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Zastawienie znaków Funduszy Europejskich, Regionu Małopolska i Unii Europejskiej

Projekt „Aktywni i potrzebni - Razem" w ramach 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Kwota projektu ogółem na l. 2016-2018: 555 000,00 zł.,
w tym: dofinansowanie: 471 300,00 zł.
Wkład własny: 83 700,00 zł.

Rocznie kwota projektu: 185 000,00 zł
W tym: dofinansowanie: 157 100,00 zł.
Wkład własny: 27 900,00 zł.