Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko psychologa realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 4 godziny miesięcznie. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami): 

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: psychologa

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

            Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są z założenia w domu klienta, jednakże możliwe jest realizowanie w gabinecie psychologicznym.

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 17.08.2023 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44h w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko psychologa”. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I OPIEKUŃCZE

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA („BECIKOWE GMINNE”)

„Becikowe Gminne” przysługuje jednemu z rodziców dziecka posiadającemu pełne prawa rodzicielskie. Świadczenie przysługuje w wysokości 500,00 zł jednorazowo na jedno dziecko, bez względu na dochód rodziny, pod warunkiem, że rodzic dziecka zamieszkiwał na terenie Gminy Dobczyce bez przerwy przez okres co najmniej 12 miesięcy przed urodzeniem się dziecka i mieszka nadal w Gminie Dobczyce wraz z dzieckiem w dniu składania wniosku. Wniosek o przyznanie „becikowego gminnego” składa się w terminie sześciu miesięcy od dnia urodzenia się dziecka.

Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko logopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznym w wymiarze 2 godziny tygodniowo. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami): 

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze z założenia realizowane są w domu klienta, jednakże dopuszcza się możliwość realizacji w innym dogodnym miejscu.

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 20.07.2023 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44h w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko logopedy. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.

Małopolska Lokalnie, Stowarzyszenie Tama, Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zaprasza już w najbliższą niedzielę  2 lipca 2023r. w godz. 12:00-18:00. na Piknik Rodzinny organizowany przez Stowarzyszenie ,,TAMA" we współpracy z Zarządem Gminnym OSP. Zachęcamy do udziału! Atrakcje towarzyszące: 

  • dmuchane zamki
  • wata cukrowa
  • strażacki tor przeszkód 
  • pokazy artystyczne i muzyczne
  • kącik plastyczny
  • Piana party, kurtyna wodna
  • pokazy strażackie 
  • piana Party

Sfinansowano przez @malopolskalokalnie ze środków #NOWEFIO @narodowyinstytutwolnosci
@KomitetPozytku, @powiatoswiecimski, @wwwKrakowPL

 

 

 

 

 
 
W dniu 13.06.2023r. odbyło się spotkanie kończące działania w projekcie „Aktywizacja w Dobczycach”.
W programie uczestniczyło 40 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu Gminy Dobczyce, które zostały objęte indywidualnym wsparciem. W zależności od potrzeb były to kursy, szkolenia zawodowe, staże lub rehabilitacja.
Uczestnicy mieli zapewnioną pomoc finansową z przeznaczeniem na dojazdy na zajęcia. Dla osób niepełnosprawnych zapewniony był dowóz.
W projekt zaangażowani byli pracownicy socjalni w formie koordynacji oraz prowadzenia kontraktów socjalnych.
Projekt był współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. i był realizowany w okresie od stycznia 2021 do czerwca 2023 r. Łączne nakłady finansowe wyniosły 309 250,00 zł (w tym: dofinansowanie: 261 250,00 zł i wkład własny: 48 000,00 zł).