Miejsko Gminny  Ośrodek  Pomocy Społecznej w Dobczycach poszukuje osoby na stanowisko logopedy realizującego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3-letniego dziecka z zaburzeniami psychicznym w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Przewidywane zatrudnienie w ramach umowy zlecenia. Wymagania niezbędne do zatrudnienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005, poz. 1598 z późniejszymi zmianami):

1/ osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: logopedy

2/ doświadczenie zawodowe : osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż w jednej z następujących jednostek: szpital psychiatryczny, jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi, placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym, ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym, zakładzie rehabilitacji, innej jednostce świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

            Specjalistyczne usługi opiekuńcze z założenia realizowane są w domu klienta, jednakże dopuszcza się możliwość realizacji w innym dogodnym miejscu.

Dokumenty potwierdzające wyżej wymagane kwalifikacje oraz CV należy złożyć do 15.03.2023 r. w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, ul.Jagiellońska 44h w zaklejonej kopercie z dopiskiem: nabór na stanowisko logopedy. W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 123731108.

Informujemy, że na terenie Powiatu Myślenickiego działa pięć punktów darmowej pomocy prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, a także nieodpłatna mediacja jako zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat ma na celu zapewnienie osobom fizycznym jeszcze na etapie przedsądowym uzyskania porady prawnej lub wskazanie możliwości ugodowego załatwienia sporu bez konieczności występowania na drogę sądową.
Z porad może skorzystać każda osoba fizyczna, która złoży pisemne oświadczenie o braku możliwości poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane są osobiście przez profesjonalnych prawników ( adwokatów i radców prawnych) w wyznaczonych punktach. Przyjmowanie zgłoszeń na nieodpłatne porady odbywa się wyłącznie telefonicznie według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu 12 274 97 59 Starostwa Powiatowego w Myślenicach przeznaczonego do rejestracji wizyt do wszystkich punktów działających na terenie powiatu w godzinach pracy Urzędu. Wyjątek stanowi usługa świadczona osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową (np. obłożnie chorych), które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), którym może być udzielana nieodpłatna pomoc, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość tj. w miejscu zamieszkania, przez telefon, po umówieniu terminu wizyty pod podanym wyżej numerem telefonu.
Osoby mające problem w komunikowaniu się przez telefon mogą zapisać się na wizytę drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Szczegółowe informacje dotyczące darmowej pomocy prawnej, danych o telefonie kontaktowym do informacji i zapisów oraz wykaz punktów i godzin dyżurów znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach w linku:
https://www.myslenicki.pl/wcag/index.php/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach realizuje projekt  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 9.1.1. projekty realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia, pod tytułem „Aktywizacja w Dobczycach” realizowany przez Gminę Dobczyce – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, w okresie 04-01-2021 do 30-06-2023 roku, w kwocie ogółem 309 250,00 zł ( w tym: dofinansowanie: 261 250,00 zł. i wkład własny: 48 000,00 zł).
W ramach projektu pracownicy socjalni monitorują działania uczestników na rynku pracy. Motywują uczestników do aktywności społecznej i zawodowej, w celu poszukiwania pracy.

 

ZWROT VAT ZA GAZ W 2023 – JAKIE WARUNKI NALEŻY SPEŁNIĆ ABY OTRZYMAĆ REFUNDACJĘ?

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem, mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego w 2023 r.
Dodatek gazowy przysługuje osobie samotnie gospodarującej, której miesięczny dochód nie przekracza kwoty 2100 zł, lub osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym ta wysokość nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.
Wniosek o refundację VAT należy złożyć w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie gazu.
O refundację VAT można się ubiegać przez cały rok 2023.  Do wniosku konieczne będzie dołączenie faktury, która dokumentuje dostarczanie paliw gazowych do odbiorcy (gospodarstwa domowego) oraz dowód zapłaty.
Komu przysługuje refundacja podatku VAT:

  • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,
  • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,
  • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

W przypadku wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r. W przypadku wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r. Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.
Wnioski o refundację można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Dobczycach, ul. Jagiellońska 44h (UWAGA - NOWA SIEDZIBA).
Informacje, w ww. sprawie, można uzyskać pod numerem telefonu: 12 37 31 107.

 

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu - w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.
Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego, wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.  W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje. Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania. Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.