Składamy serdeczne podziękowania mieszkańcom gminy za wsparcie w Świątecznej Zbiórce Żywności. Tegoroczny wynik wynosi 981,32 kg żywności. Pracownicy socjalni przygotują 60 paczek żywnościowych dla rodzin lub osób samotnych.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę wolontariuszy, którzy swoją obecnością znacząco przyczynili się do wyniku zbiórki. Są to uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach,  z Wolontariatu ”Lolek” Szkoły Podstawowej nr 2 w Dobczycach, a także uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Brzączowicach i Szkoły Podstawowej w Kornatce.  Serdecznie dziękujemy Straży Pożarnej z Brzączowic za pomoc w transporcie żywności oraz właścicielom, kierownictwu sklepów: Market „Jan”- ul.Mostowa,  Witosa i sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice.  

 

                                                                           Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach zaprasza do składania ofert na Paczki Świąteczne dla Seniorów z terenu Gminy i Miasta Dobczyce

1.Zamawiający: Gmina Dobczyce, NIP 6811004443 - Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

Adres do korespondencji: Rynek 26, 32-410 Dobczyce

Telefon: 12/3721714, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Zaprasza do złożenia oferty na:

      740 paczek świątecznych dla seniorów

3.Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie, przygotowania i wydanie 740 paczek świątecznych dla seniorów z terenu Gminy i Miasta Dobczyce.

Skład pojedynczej paczki:

 1. "Era Ryb" filety z makreli w sosie pomidorowym, 1 szt.
 2. "Prima" kawa mielona, 250g, 1 szt.
 3. "Belin" herbata owocowa 20t, 1 szt.
 4. „Alpen Gold” czekolada mleczna 80g, 1 szt.
 5. "Fiesta” biszkopty z galaretką 135g, 1 szt.
 6. „Pszczółka” Czekoladowa Mieszanka imieninowa 100g, 1 szt.
 7. "Sokołów" Gulasz Angielski, 290 g, 1 szt.
 8. "Kinkartz" Pierniki w czekoladzie, 400g, 1 szt.
 9. "Mokate" Cappuccino 110g, 1 szt.

Produkty powinny być zapakowane w eko reklamówkę, która po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty zostanie niezwłocznie dostarczona do Wykonawcy.

Szczegółowy opis oferty:

- przygotowanie i zapakowanie każdej z paczek,

- przechowywanie paczek w magazynie dostosowanym do przechowywania artykułów spożywczych,

- wydawanie paczek zgodnie z wykazem z magazynu, umiejscowionego na terenie Gminy Dobczyce, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 22.00, w niedzielę handlową w godzinach od 10.00 do 20.00.

 4.Termin przygotowania i wydawania paczek 01-20.12.2022 r.

 5.Rodzaj zamówienia dostawa / zakuprobota budowlana*

 6.Warunki udziału w postępowaniu:

-  wpis do rejestru CEIDG,

- posiadanie przez oferenta magazynu na terenie Gminy Dobczyce, dostosowanego do przechowywania artykułów spożywczych.

7. Wppis kryteriów, którymi będzie kierował się zamawiający przy wyborze ofert, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
a) Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów:

Kryteria

pkt  %

Cena brutto wykonania zamówienia

100%

 1. b) Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Ocena ofert w kryterium „Cena brutto wykonania zamówienia” zostanie dokonana według wzoru:

Cena   =

Najniższa cena brutto oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu

x  100%

Cena brutto oferty ocenianej

 1. c) Obliczenia punktacji, zgodnie z wyżej wskazanym kryterium, zostaną dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 2. d) Jako najkorzystniejsza zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska najwyższą łączną ocenę w wyżej wymienionych kryteriach oceny ofert.

 8.Opis sposobu obliczania ceny/kosztu* brutto:

Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę/koszt* zamówienia.

Cena wykonania zamówienia podana w ofercie musi być ceną/kosztem* brutto (razem z podatkiem VAT). W formularzu oferty należy podać cenę/koszt oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia do dwóch miejsc po przecinku.

Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

9.Dokumenty jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

       - formularz oferty,

      - opis składu pojedynczej paczki świątecznej dla seniora.

10.Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.Termin składania oferty nie później niż do 28.11.2022 r.

Adres: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26, 32-410 Dobczyce (złożenie oferty po ww. terminie spowoduje jej odrzucenie) w formie pisemnej.

12.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkich Wykonawców, którzy złożyli ofertę.

13.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

14.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

15.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania bez podawania powodów.

 

W IV kwartale 2022 realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, pt.: „Aktywizacja w Dobczycach” była kontynuowana.

W III kwartale grupa uczestniczyła w zajęciach z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych w formie poradnictwa psychologicznego i psychospołecznego, rodzicielskiego oraz wsparcia mającego na celu wyposażenie uczestników w ww. kompetencje.

W okresie od września 2022 3 uczestników odbywa staże zawodowe oraz 9 uczestników rozpoczęło szkolenia. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.

Od sierpnia 2022 r.  4 uczestników odbywało rehabilitację.

Planowane jest również doradztwo zawodowe. Wszyscy uczestnicy mają zapewnioną pomoc finansową z przeznaczeniem na dojazdy na zajęcia.

Pracownicy socjalni będą realizować kontrakty socjalne uczestników projektu i wspierać w dążeniach do zakończenia projektu zgodnie z zaplanowanymi formami wsparcia.

W związku z ogłoszonym przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosimy o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej oraz spełniające kryteria określone w Programie.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, w szczególności na pomocy w: wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa), zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Uczestnikami  programu mogą zostać:
- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
- osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Z uwagi na krótki termin składania wniosków przez gminy (do 10 listopada 2022 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu, prosimy osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt osobisty z pracownikami Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach, Rynek 26 lub telefoniczny - nr 12 3721714, 12 3721 720,  w terminie do dnia 7 listopada 2022 r.  

Zaproszenie do składania ofert

(do niniejszego ogłoszenia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm., dalej ,,Pzp”) na świadczenie usług opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

 1. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa zamawiającego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach

Adres zamawiającego: 32-410 Dobczyce, Rynek 26, tel. 12 3721711, fax 12 3721714, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., adres strony internetowej: www.mgops.dobczyce.pl

Informacje ogólne:

Ogłoszenie dotyczy - Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w formie pobytu całodobowego współfinansowane w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.