ROZEZNANIE RYNKU
Na wykonanie usługi AKTYWNEJ INTEGRACJI O CHARAKTERZE SPOŁECZNYM w projekcie: „AKTYWIZACJA W DOBCZYCACH”

Zaproszenie do składania ofert w ramach procedury rozeznania rynku na wykonanie usługi przez psychologa, z zakresu PORADNICTWA PSYCHOLOGICZNEGO I PSYCHOSPOŁECZNEGO ORAZ TRENINGI KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w projekcie: „Aktywizacja w Dobczycach”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

PODDZIAŁANIE: 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

  1. ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
    w Dobczycach, ul. Rynek 26, 32-410 Dobczyce, Tel./fax. 12/3721714,
  1. PRZEDMIOT ROZEZNANIA RYNKU:

- Przeprowadzenie poradnictwa/treningu/zajęć w ilości 130 godzin zegarowych, w tym indywidualnego i grupowego w zależności od potrzeb, w tym działania aktywizacji o charakterze społecznym, które będą realizowane między innymi przez: treningi kompetencji i umiejętności społecznych – poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne, rodzicielskie oraz inne działania mające na celu wyposażenie uczestników projektu w kompetencje społeczne.

Celem warsztatów jest reintegracja społeczna uczestników, realizowana przez odbudowę i podtrzymywanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych oraz odbudowę i podtrzymywanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy lub zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Planowane wsparcie będzie koncentrowało się na konkretnej osobie, jej otoczeniu i jej potrzebach.

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Dobczyce - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach, 32-410 Dobczyce, ul. Rynek 26, tel. 12  3721711, fax. 12 3721714.

W związku z realizacją rządowego programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” edycja 2022, zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na następujące zadania:

Zadanie nr 1
Asystentura dla osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy
i samodzielnej egzystencji, w zakresie: wsparcia w podejmowaniu aktywności życiowej
i komunikowaniu się z otoczeniem, tj.: wyjście na spacer, asystowanie podczas wyjścia osoby niepełnosprawnej poza miejsce zamieszkania, do kina, teatru, muzeum, restauracji, miejsce kultu religijnego, kawiarni, uczestnictwo w wydarzeniu plenerowym, etc., w ilości 60 godz./miesięcznie, tj. 540 godzin do 31.12.2022r.

Zadanie nr 2
Asystentura dla osoby niepełnosprawnej, całkowicie niezdolnej do pracy
i samodzielnej egzystencji, w zakresie: wsparcia w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania, tj.: pomoc w pokonywaniu barier architektonicznych przez osobę niepełnosprawną (tj.: znoszenie/wynoszenie osoby niepełnosprawnej z II piętra, pomoc w przesiadaniu się na wózek inwalidzki, pchanie wózka osoby niepełnosprawnej), w ilości 25 godzin/miesięcznie, tj. 225 godzin do 31.12.2022r.

Dopuszcza się składanie ofert częściowych (tzn. złożenie oferty tylko na zadanie nr 1 lub na zadanie nr 2).

Wielkanocna Zbiórka Żywności odbywająca się w dniach 1-2 kwietnia przeszła najśmielsze oczekiwania - uzyskano 966 kg żywności. Pomimo trudnego czasu i trwającej cały czas zbiórki dla obywateli Ukrainy, mieszkańcy naszej gminy pokazali wielkie serce. Przygotowane przez pracowników socjalnych paczki trafią do 60 rodzin, osób samotnych, w trudnej sytuacji życiowej. Podziękowania dla wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dobczycach, Wolontariatu „Klub Tischnera” z Zespołu Szkół im.ks.Józefa Tischnera w Dobczycach, ze Szkoły Podstawowej w Brzączowicach oraz Wolontariatu „Lolek” ze Szkoły Podstawowej nr 2. Serdecznie dziękujemy właścicielom, kierownictwu sklepów: Market „Jan”-ul.Mostowa,  Witosa, sieci sklepów ”Delikatesy Centrum”- ul.Marwin, Rynek, Brzączowice.

 

 

                                                                           Dyrektor i Pracownicy MGOPS w Dobczycach

Już w najbliższy weekend, tj. 1 – 2 kwietnia odbędzie się w sklepach na terenie Gminy Dobczyce Wielkanocna Zbiórka Żywności.

Aby dołączyć do akcji wystarczy zakupić dodatkowe artykuły spożywcze i po odejściu od kasy w supermarkecie przekazać je wolontariuszom lub wrzucić do oznakowanych koszy.

Zebrana żywność trafi jeszcze przed świętami m.in.:

  • do rodzin wielodzietnych
  • do osób chorych
  • do samotnie wychowujących dzieci
  • do osób bezdomnych
  • do osób żyjących w ubóstwie.

Zapraszamy Wszystkich do wsparcia akcji!

Zbiórka organizowana jest przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobczycach we współpracy z Bankiem Żywności w Krakowie.